Regulamin serwisu ogłoszeniowego gieldakotlow.pl

Regulamin Serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem www.gieldakotlow.pl prowadzonego przez Tomasza Witkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Giełda Kotłów Tomasz Witkowski, Kolonia Lisewo 15, 62-310 Pyzdry, NIP: xxxxxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxxxxx, adres elektroniczny: bok@gieldakotlow.pl, dalej jako Usługodawca, określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu ogłoszeniowego, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.


Spis treści:


§ 1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  • Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • Usługodawca – Tomasz Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Giełda Kotłów Tomasz Witkowski, Kolonia Lisewo 15, 62-310 Pyzdry, NIP: xxxxxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxxxxx, adres elektroniczny: bok@gieldakotlow.pl,
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
  • Zarejestrowany użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w Serwisie i założyła Konto użytkownika.
  • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
  • Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.gieldakotlow.pl,  prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń.
  • Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika.
  • Konto użytkownika – indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.,
  • Ogłoszenie – rozumie się sporządzone i zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące kupna lub sprzedaży kotłów lub akcesoriów z tym związanych, stanowiące zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  • Cennik – zestawienie ustalonych przez Usługodawcę opłat za Usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną treść,
  • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.
  • Saldo – środki pieniężne zgromadzone w ramach Konta użytkownika służące dokonywaniu przez Użytkownika płatności za Usługi elektroniczne w ramach Serwisu.
  • Zasilenie Salda – dokonanie przez Użytkownika płatności na rzecz Usługodawcy w formie wpłaty, przelewu lub przelewu elektronicznego celem powiększenia Salda.
  • Usługi dodatkowe – płatne usługi służące promowaniu Ogłoszeń w Serwisie.   

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie ogłoszeniowym.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Niezwłocznie po wyświetleniu Serwisu Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które nie wymagają rejestracji wyświetlenie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku usług świadczonych przez Usługodawcę, które wymagają rejestracji Użytkownik zakładając Konto użytkownika w Serwisie potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających rejestracji.
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.gieldakotlow.pl/regulamin-serwisu.html, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 8. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 9. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  • udostępnianie danych i materiałów znajdujących się na Serwisie,
  • umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  • założenie i prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie,
  • umożliwienie dodania Ogłoszenia, a także jego zmodyfikowania, bądź usunięcia.
  • udostępnienie danych dotyczących rozliczeń za korzystanie z Serwisu,
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, dodania kolejnych Usług elektronicznych, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.
 3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę, w ramach świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.

§ 4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie dodawane są przez Użytkowników, którzy samodzielnie ustalają ich treść. Treść ogłoszenia oraz załączone do niego zdjęcia powinny opisywać przedmiot Ogłoszenia w sposób jasny, precyzyjny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego, technicznego i parametrów przedmiotu Ogłoszenia, a także jego ceny i lokalizacji.
 2. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonego Ogłoszenia i gwarantuje, że informacje oraz zdjęcia zawarte w Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Usługobiorcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 4. Zakazane jest dodawanie przez jednego Użytkownika większej liczby ogłoszeń dotyczących tego samego przedmiotu Ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez okres wynikający z Cennika.
 6. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością uiszczania przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy opłat na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w wysokości określonej w Cenniku.

§ 5. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Platformy,
  • dostęp do sieci Internet
  • odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z włączoną obsługą Java Script.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 3. W ramach korzystania z Serwisu zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisu, z wyjątkiem treści zamieszczonych bezpośrednio przez Użytkownika.
 4. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Zakazane jest dodawanie przez Użytkowników Ogłoszeń dotyczących towarów, których obrót jest zakazany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Użytkownik w ramach aktywności na Platformie nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych.
 7. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Usługodawcy.

§ 6. Konto użytkownika

 1. Użytkownik zakłada Konto użytkownika poprzez wypełnienie formularza Rejestracji.
 2. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: nazwę konta, adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, adres, telefon kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP.
 3. Podanie wszystkich danych w formularzu rejestracji jest obowiązkowe. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta użytkownika.
 4. Hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta użytkownika.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji przesłany zostanie link aktywacyjny. Brak aktywacji konta uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych dla Zarejestrowanych użytkowników.
 6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych Konto użytkownika może zostać założone wyłącznie przez osobą uprawnioną do reprezentacji Użytkownika lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności założenia Konta użytkownika, jak i dokonywania jakichkolwiek czynności w ramach Serwisu w imieniu Użytkownika.
 7. Założenie Konta użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.
 8. Wypełniając formularz rejestracji Usługodawca potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem założenia Konta użytkownika.
 9. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
 10. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 11. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni, od zawarcia wskazanej w ustępie 10 umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowią Załącznik numer 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 11 nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy Usługodawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, tj. rozpoczął emisję Ogłoszenia w Serwisie.

§ 7. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
  • założenia Konta użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w § 6 niniejszego Regulaminu.
  • wypełnienia formularza służącego dodawaniu Ogłoszeń,
  • uiszczenia płatności za Ogłoszenie za pośrednictwem Konta użytkownika, z wykorzystaniem Salda, w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Dodanie Ogłoszenia wymaga wyboru przez Użytkownika branży, kategorii i podkategorii dodawanej Oferty, przy użyciu dostępnego katalogu.
 3. Dodanie Ogłoszenia wymaga uzupełnienia formularza o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe.
 4. Emisja Ogłoszenia rozpocznie się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu jego dodania.
 5. W czasie emisji Ogłoszenia użytkownik za pośrednictwem Konta użytkownika może dokonać modyfikacji Ogłoszenia, usunąć Ogłoszenie, a także przedłużyć okres emisji Ogłoszenia.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Ogłoszeniu zdjęć zawierających jakiekolwiek treści, czy oznaczenia, w tym w szczególności numery telefonów lub adresy stron internetowych. Zdjęcie powinno przedstawiać przedmiot Ogłoszenia na białym tle.
 7. Usługodawca nie ingeruje w treść dodawanych przez Użytkowników Ogłoszeń. Usługodawcy przysługuje jednak prawo wglądu do zamieszczonych w Serwisie  Ogłoszeń. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawdziwości, wiarygodności, a także zgodności z prawem Ogłoszenia Usługodawca podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli Ogłoszenie naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia.
 8. Za Ogłoszenia naruszające niniejszy Regulamin uważa się w szczególności Ogłoszenia zawierające treści:
  • naruszające zasady współżycia społecznego,
  • obraźliwe, szkodliwe, nieprzyzwoite,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • wprowadzające w błąd,
  • naruszające prawo, w tym prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 9. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 8. Płatności

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga uiszczenia płatności za Ogłoszenie za pośrednictwem Konta użytkownika w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Płatność za Ogłoszenie może zostać dokonana wyłącznie z wykorzystaniem Salda, po jego uprzednim Zasileniu przez Użytkownika.
 3. Każdorazowe zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, a także skorzystanie z Usług dodatkowych, powoduje zmniejszenie Salda o wartość wynikającą Cennika.
 4. Saldo nie podlega oprocentowaniu i nie może być zbyte na rzecz osoby trzeciej. Saldo nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11.
 5. Zasilenie Salda może zostać dokonane poprzez:
  • przelew lub wpłatę na rachunek bankowy Usługodawcy,
  • przelew online za pośrednictwem serwisu PayU.
 6. Saldo Użytkownika powiększone zostanie w terminie do trzech dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników w ramach Serwisu ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników umów związanych z zamieszczonym w Serwisie Ogłoszeniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów oferowanych przez Użytkowników w Ogłoszeniach.
 3. Usługodawca podejmuje starania mające na celu zweryfikowanie wiarygodności Użytkowników, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich wypłacalność, rzetelność, uczciwość, czy zdolność do realizacji umów związanych z zamieszczonym w Serwisie Ogłoszeniem
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę informacji zawartych w Ogłoszeniach zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, a także ich rzetelność i prawdziwość.

§ 10. Zablokowanie Konta i rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, Usługodawca może:
  • upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta poprzez jego zablokowanie,
  • rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika.
 2. Niezależnie od środków zastosowanych przez Usługodawcę, o których mowa w ustępie 1, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w ramach Serwisu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników Serwisu.

§ 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika Konta użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3, może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@gieldakotlow.pl lub pisemnie na adres: Giełda Kotłów Tomasz Witkowski, Kolonia Lisewo 15, 62-310 Pyzdry.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@gieldakotlow.pl lub pisemnie na adres: Giełda Kotłów Tomasz Witkowski, Kolonia Lisewo 15, 62-310 Pyzdry.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując pisemnie Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach.
 4. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem Serwisu wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.

§ 13. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.gieldakotlow.pl/polityka-prywatnosci.html, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


§ 14. Polityka Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem: www.gieldakotlow.pl/polityka-cookies.html, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, jest prawo polskie.
 8. Regulamin sporządzony został w języku polskim. W przypadku gdy Regulamin sporządzony zostanie również w innym języku, w razie rozbieżności między poszczególnymi postanowieniami w każdym z ww. języków, rozstrzygająca jest wersja Regulaminu sporządzona w języku polskim.
 9. Wszelkie materiały zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ Serwisu, znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 10. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści i elementów Serwisu niezależnie od celu i przyczyn takiego rozpowszechnienia. Zabronione jest w szczególności rozpowszechnianie treści Ogłoszeń w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2017

Załącznik nr 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. od dnia zarejestrowania i utworzenia Konta w Serwisie, mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Giełda Kotłów Tomasz Witkowski, Kolonia Lisewo 15, 62-310 Pyzdry, adres elektroniczny: bok@gieldakotlow.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

Giełda Kotłów Tomasz Witkowski
Kolonia Lisewo 15
62-310 Pyzdry

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.gieldakotlow.pl.

Data zawarcia umowy ..............................

(podpis konsumenta)

Potrzebujesz pomocy?

Biuro obsługi klienta

+48 608 406 182
Pon. - pt. w godz. 09:00 - 18:00

bok@gieldakotlow.pl
Odpowiadamy w ciągu 24 godzin

Jesteś nowym użytkownikiem?

Dowiedz się jak sprzedawać swoje usługi

Poznaj naszą giełdę bliżej

Chciałbyś wyróżnić swoje oferty, aby trafić do większej liczby odbiorców? Zobacz nasze pakiety

© 2017 www.gieldakotlow.pl - Wszystkie kotły w jednym miejscu!

Powiedz nam co możemy zmienić?